Yêu cầu các đơn vị thường xuyên theo dõi để xây dựng phương án phòng chống hiệu quả